THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC LẠI, HỌ CẢI THIỆN ĐỢT 2/2020

THỜI KHÓA BIỂU (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 13/10/2014) LỚP CAO ĐẲNG PHÁP LÝ & TRUNG CẤP LUẬT KHÓA 39  HSSV xem TKB...
Ban cán sự lớp TC Luật A, B K38 Vào Khoa liên hệ với trợ lý nhận danh sách được lãnh...